2011 Anaç Koyun Keçi Destekleme Uygulama Tebliği

Kategori Genel

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri

             MADDE 7 – (1) Anaç koyun-keçi desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

             a) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye olan ve hayvanlarını Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kaydettirerek küpeleten yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılırlar.

             b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

             1) Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. 

             2) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlikleri üyeleri adına ekinde başvuruda bulunan üye listesi olan birlik dilekçesi ile 30/11/2010 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir).

             c) İstenecek belgeler;

             1) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerince düzenlenmiş dilekçe,       

             2) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Merkez Birliğince düzenlenmiş icmal hazırlama yetki belgesi,

             ç) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;

             1) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz,

             2) Anaç koyun-keçiler, 3/1/2011 tarihi itibarı ile en az 15 ay yaşta ve aynı işletmede en az iki ay kayıtlı bulunmak zorundadır.

             d) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

             1) Destekleme için müracaat koşullarını ve zamanını yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır,

             2) Kayıt işlemlerinin düzenli olarak tutularak sisteme işlenmesini, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasını sağlar.

             3) Hayvanların işletmede 3/1/2011 tarihinden önce 2 ay kaldığına ilişkin bilgileri Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi üzerinde ve yerinde kontrol eder.

             4) Müracaat listelerinde adı bulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemine kayıt edilmesini sağlar. Örneği, Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi üzerinde yayınlanan icmal-1, icmal-2, icmal-3 listelerini hazırlar.

             e) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

             1) İl/İlçe müdürlüklerince Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi veri tabanından ilişkilendirilerek listeler icmal-1 şeklinde hazırlanarak 3/1/2011 tarihinde kayıt sistemi üzerinden yayınlanan listeler ilçe müdürlüklerinde beş iş günü süreyle askıya çıkarılır.

             2) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

             f) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

             1) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

             2) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

             g) İcmallerin gönderilmesi;

             1) Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

             2) İlçelerden gelen onaylanmış icmal 2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek il müdürlüklerince onaylanıp beş iş günü içinde ödemeye esas olmak üzere TÜGEM’e gönderilir.

             ğ) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi üzerinden yayınlanır.

             Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

             MADDE 8 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme primi ödenir.

             a) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tiftik alımındaki görevleri ve yapacakları işlemler,

             1) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar.

             2) Tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.

             3) İl ve/veya ilçe müdürlüklerince bildirilen üreticilerin ürününü satın alır. 

             4) Yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

             5) Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten bir “müstahsil makbuzu” düzenlenir ve bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile destek ödemesi tutarları gösterilir. Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

             6) Müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak “alım bordrolarına” geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, hazırlanır kooperatifler ve/veya Birliklere teslim edilir. 

             b) Müracaat yeri ve şekli;

             1) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler kooperatifler ve/veya birliklerine dilekçe ile müracaat ederler.

             2) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde il ve/veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir.

             c) Ödeme icmallerinin hazırlanması;

             1) Kooperatifler ve/veya birlik aracılığı ile ödenecek olan desteklemeye esas olan icmaller ile üreticinin hesabına ödenecek icmaller ayrı ayrı Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından hazırlanır. 

             2) Yılı içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden tüm kooperatiflerin ve üreticilerin ayrı ayrı gösterildiği Hak Ediş icmali düzenler.

             3) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği “Tiftik Desteklemeleri Hak Ediş Belgesini” onaylar. Onaylanan listeyi 2010 Temmuz ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderir.

             4) TÜGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarını, tiftik alımını gerçekleştiren kooperatife ve/veya birliğe, kooperatif ve/veya birlik dışında icmal listesinde yer alan üreticiye ödenmek üzere, Banka’ya gönderir.

             5) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme ödemelerini hak sahiplerine yedi gün içerisinde müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir