Sığır, Koyun ve Keçi Etlerinin İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Aranacak Şartlarla İlgili Tebliğ

Kategori Genel

Hayvancılık Mevzuatı / Tebliğler / 24.05.1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ

1 Şubat 1996 tarih ve 22541 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Ticarette Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının İthal Malların Kalite ve Sağlık Yönünden Kontrolüne ilişkin tebliğinde yer alan sığır, koyun ve keçi etlerinin ithalatında ; Bakanlığımızdan Kontrol Belgesi alabilmesi için aşağıdaki şartlar aranacaktır.

1- İthal edilecek sığır etlerinin bütün yarım veya çeyrek gövde (karkas) olması, koyun ve keçi etlerinin ise bütün veya yarım gövde (karkas) olması ve proforma faturalarında bunun yer alması,

2- İthal edilecek sığır etlerinin fiili ithalat tarihinden itibaren en fazla 6 ay ve koyun-keçi etlerinin ise 3 ay önce elde edilmiş olması.

3- İthal edilecek etlerin orijin ülkede Bakanlığımız elemanlarınca denetlenmiş, denetleme sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından uygun bulunmuş mezbahalardan elde edilmiş olmalıdır. Bu mezbaha ve kombinalar Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara göre denetlenir.

4- İthal edilecek etlere ait kesim ve dondurma tarihleri, dondurma, muhafaza ve nakletme dereceleri ve insan gıdası olarak tüketilmesine uygun olduğunu belirten Resmi ve Yetkili Makamlarca verilmiş bir Tüketilebilirlik Belgesinin ibraz edilmesi,

5- İthal edilecek etlerin o ülkede doğup büyüyen hayvanlardan elde edilmiş olduğunu gösteren Orijin Belgesinin ibraz edilmesi ve bu belge ile etlere ait veteriner sağlık sertifikalarının o ülkenin yetkili ve resmi makamları ile o ülkedeki dış temsilciliklerimiz tarafından tasdik edilmiş olması,

6- İthal edilecek sığır etlerinin hormon ve antibiyotiklerden ari olduğunu gösterir analiz raporunun ibraz edilmesi,

7- Kontrol Belgeleri bir defada ithal edilecek et miktarı için düzenlenir ve bir defaya mahsus olarak kullanılır.

8- Et ithalatı; Et ve Balık Kurumu A.Ş., 560 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre kurulmuş özel ve resmi kombinalar ile Bakanlığımızdan üretim izin belgesi almış et işleme tesislerine sahip kuruluşlar tarafından yapılır.

9- Yatırımı teşvik ve Dahilide İşleme Belgesi kapsamında ithal edilecek etlere de bu tebliğ hükümleri uygulanır. Ancak bu tebliğin yayımından önce alınmış teşvik belgeleri bu tebliğ hükümlerinden muaftır.

10- 3 Eylül 1992 tarih ve 21334 sayılı Resmi Gazete ile 22 Haziran 1993 tarih ve 21615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlığımız tebiğlerinin et ithalatı ile ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

11- Bu tebiğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

12- Bu tebiğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir